Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski, NIP: 4990605565, Adres: Podgórna 30/84, 75-336 Koszalin. Określa zasady korzystania z portalu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.Kredyt-Koszalin.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski, NIP: 4990605565, Adres: Podgórna 30/84, 75-336 Koszalin zwanym dalej właścicielem Serwisu. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Osoby i instytucje korzystające z umieszczonych w Serwisie formularzy, ankiet, adresów poczty elektronicznej, kontaktujące się telefonicznie, lub spotykające się bezpośrednio z pracownikami Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski i przekazujące tymi drogami informacje podane dobrowolnie właścicielowi Serwisu, tym samym wyrażają zgodę na korzystanie i przetwarzanie przez Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski podanych przez nie informacji. W szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu w celach udzielania Użytkownikowi informacji o produktach i usługach świadczonych przez Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski oraz (w przypadku, kiedy Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę) korespondencji marketingowej, materiałów promocyjno-informacyjnych i informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Dane osobowe użytkowników mogą być rejestrowane również przy okazji organizowania konkursów na stronach Serwisu lub świadczenia innych usług za pośrednictwem Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski. Przekazywane dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z Użytkownikami.

W przypadku wyrażenia zgody Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom powiązanym.
Dane osobowe zostaną wówczas udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie lub wysyłanie nagród w konkursach. Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim tj aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym w postaci charakteryzującej populację użytkowników.
Osoby przesyłające za pośrednictwem Serwisu informacje w formie komentarzy, uwag przyjmują do wiadomości, iż przekazane w ten sposób informacje będą traktowane przez Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski jako jawne i zgadzają się na korzystanie przez Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski z treści tych informacji w sposób nieograniczony.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a w szczególności gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym lub handlowym przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej (e-mail) biuro@kredyt-koszalin.pl W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski.

Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń, rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi jak również w przypadku kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Serwis www.kredyt-koszalin.pl – logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski gromadzi dane dotyczące ruchu odwiedzających na stronach Serwisu, co wymaga rejestracji adresów IP Użytkowników. Informacje te mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych, wykorzystywane do obliczeń statystycznych jak również wykorzystane przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Definicje

 1. Administrator – tj. Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski, NIP: 4990605565, Adres: Podgórna 30/84, 75-336 Koszalin, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2.  Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
a) niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z aplikacji i stron internetowych i Serwisu
d) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
e) reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
f) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu czyli do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizację ich struktury i zawartości. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik. Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji wybranych treści oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 2. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i utrzymania sesji Użytkownika Serwisu oraz poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 3. Zapamiętania lokalizacji użytkownika co umożliwia poprawną konfigurację wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności.
 5. Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów za pośrednictwem firm trzecich oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy np:
  – Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 7. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  a) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]b) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]c) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]d) KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]
 8. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  a) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  b) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  c) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  d) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
Uwaga: Pliki cookies mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji, innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności administratora Serwisu.
Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Serwis stanowi wyłączną własność Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski. Wszelkie prawa do zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Dane zamieszczone w niniejszym Serwisie internetowym, a także serwisach z nim zlinkowanych mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji, zamieszczonych w serwisie, ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.

Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Więzowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności jak również do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części, informacji zawartych na stronach Serwisu.

Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-17

Informacje o nowościach